004.png

Provozní řád

02 bouda.png

Provozní řád penzionu Bartlova bouda 

Vážení hosté, děkujeme, že jste se rozhodli pro ubytování v penzionu Bartlova bouda. Žádáme vás tímto, abyste se na počátku pobytu seznámili s níže uvedeným mi podmínkami a zároveň vás žádáme

o jejich dodržování. Věříme, že se tato opatření setkají s vaším pochopením. Opatření byla přijata z důvodu vytvoření dobrých podmínek ubytování pro všechny naše hosty.

 

Přejeme vám příjemný a ničím nerušený pobyt!

 • Penzion může ubytovat pouze hosta, který se řádně zaregistruje.

 • Host je povinen při příjezdu předložit provozovateli penzionu platný doklad totožnostti.

 • Platba za ubytovací služby musí být provedena předem, a to bankovním převodem dle obchodních podmínek, které jsou uvedené v samostatném dokumentu. Ve výjimečných případech lze, po dohodě s provozovatelem penzionu, provést úhradu na místě v hotovosti nebo platební kartou.

 • Ubytování v den příjezdu je možné od 14 hodin do 20 hodin.
  Po dohodě je možné sjednat pozdější příjezd. Host je povinen
  při ukončení pobytu opustit apartmán nejpozději do 10:30 hodin. Po dohodě s provozovatelem je možné uložit zavazadla
  do odpoledních hodin ve vyhrazeném prostoru. Bez předchozí domluvy s provozovatelem může být při překročení doby pro opuštění apartmánu účtován další den.

 • V době od 22:00 hodin do 6:30 hodin je nutné dodržovat
  noční klid.

 • Při počátku ubytování přejímá host apartmán bez závad, případné závady je povinen neprodleně oznámit. Dále host obdrží klíče
  od hlavního vchodu, apartmánu, skříňky na uložení venkovní obuvi a na vyžádání klíč od úschovny kol. Pro úschovnu kol je vyčleněna uzamykatelná garáž.

 • Při ukončení pobytu musí host předat provozovateli klíče
  od hlavního vchodu, apartmánu, skříňky na obuv, případně klíč
  od úschovny kol. Ztráta klíčů se řeší jako způsobena škoda.
  Host uhradí veškeré náklady související s výměrou klíčů.

 • V případě předčasného ukončení nebo přerušení pobytu
  bez zavinění provozovatelem se neposkytuje vrácení zaplacené částky. Ve výjimečných případech je možná dohoda
  s provozovatelem na vrácení části zaplacené částky.

 • Pokud dojde k poškození apartmánu, jeho vybavení nebo i jiného zařízení penzionu z nedbalosti nebo úmyslně, je host povinen škodu nahradit. Rozsah poškození způsobeného hostem a výše náhrady za toto poškození musí být zdokumentována a vzájemně podepsána. Náhradu škody musí host uhradit před ukončením pobytu. Na úhradu náhrady dostane host písemné potvrzení.

 • Hostům je zakázáno vstupovat mimo vymazané prostory
  penzionu a restaurace.

 • Hosté nesmí bez souhlasu provozovatele přemisťovat vybavení, provádět jakékoli úpravy a jakékoli zásahy do elektrické sítě nebo jiné instalace. Hostům není povoleno používat vlastní elektrické spotřebiče s výjimkou elektrických spotřebičů sloužících k osobní hygieně (holící strojky, vysoušeče vlasů apod.), notebooků, tabletů.

 • Host při odchodu z apartmánu vypne všechny elektrospotřebiče, uzavře vodovodní baterie, zhasne světlo a uzamkne vstupní dveře do apartmánu a vchodové dveře do penzionu.

 • Venkovní obuv odkládají ubytování hosté v přidělené
  uzamykatelné skříňce.

 • Z bezpečnostních důvodů nesmí hosté ponechávat děti do 5 let věku bez dozoru dospělých v pokoji nebo na zahradě.

 • Provozovatel učinil veškerá opatření, aby nedošlo k poškození zdraví hostů. Provozovatel nenese při běžném provozu odpovědnost za zdraví hostů.
  Žádáme hosty, aby nenechávali děti bez dozoru.

 • Ve všech vnitřních prostorách penzionu restaurace platí
  přísný zákaz kouření.

 • Pobyt domácích mazlíčků v penzionu není možný.

 • Při nedodržení provozního řádu je provozovatel oprávněn zrušit hostu ubytování s tím, že host uhradí veškeré poskytnuté služby
  a nevzniká mu nárok na vrácení poměrné části
  zaplaceného ubytování.

 • V případě požáru ihned opusťte ubytovací prostory penzionu podle evakuačního plánu, viz schéma na chodbách
  hlavním vchodem.

 

003.png